Arhiva lunară: mai 2015

Putem cere instantei copie dupa inregistrarea audio a sedintei de judecata!

Justitiabilul poate cere instantei copie dupa inregistrarea audio a sedintei !

Intantele permit in prezent justitiabililor sa ceara si sa primeasca contra cost copie dupa inregistrarea audio a sedintei de judecata. Suntem interesati sa aflam opinile parintilor care au fost parte in astfel de procese legat de acest subiect. Puteti vedea in acest sens acest afis (https://goo.gl/45tHnS) postat pe usa Arhivei Sectiai a 4-a a Tribunalului Bucurest i care contine si justificarea: art. 231 alin. 5 Cod Procedura Civila potrivit ca „la cerere, partile, pe cheltuiala acestora, pot obtine o copie electronica a inregistrarii sedintei de judecata in ceea ce priveste cauza” Cum a fost?

A reactionat pozitiv instanta?

Cat au durat procedurile de a obtine respectiva copie?

Cat costa?

V-a ajutat?

orice alte consideratii 🙂

Colectivul ARPCChttp://blog.arpcc.ro/2015/05/justitiabilul-poate-cere-instantei.html

V-ar mai putea interesa si:

~Recuperarea creantelor prin mediere

~Mediere divort cu copil minor

~Impacare, penal, mediere.Medierea in procesul penal

Consfințirea înțelegerii părților din acordul de mediere de către instanța de judecată, în lipsa consimțământului tuturor părților

Acordul de mediere este înscrisul sub semnătură privată încheiat de părți în fața mediatorului, potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, prin care se soluționează pe calea amiabilă a medierii un litigiu între părți, nededus spre soluționare instanței de judecată (deși medierea poate avea loc și în cazul unui litigiu aflat pe rolul instanței, conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator) și având ca obiect, potrivit art. 601, coroborat cu art. 64 alin. (1) și 67 alin. (1), (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, conflicte în materie civilă sau penală, cuprinzând următoarele domenii:
protecţia consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

– continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;

posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

– litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

– litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Continue reading “Consfințirea înțelegerii părților din acordul de mediere de către instanța de judecată, în lipsa consimțământului tuturor părților” »

Admisibilitatea stingerii, pe calea medierii, a litigiului având ca obiect constatarea încadrării în grupa superioară de muncă

”Atât timp cât părţile au înţeles să stingă litigiul pe cale amiabilă, apelând în prealabil la procedura medierii, constând în derularea unor negocieri care au avut loc între părţi în raport de pretenţiile formulate de către intimaţii petenţi, iar în urma derulării procedurii de mediere a fost încheiat acordul de mediere semnat de către toate părţile înseamnă că în realitate un asemenea acord constituie prin însăşi natura sa un înscris care atestă manifestarea de voinţă a părţilor contractante de a-şi recunoaşte reciproc anumite drepturi şi obligaţii, acord încheiat pe baza unor acte, a unui raport de expertiză extrajudiciară şi în cuprinsul căruia nu există niciun element de natură să aducă atingere legii şi ordinii publice.
De altfel, în condiţiile în care părţile au încheiat un acord de mediere în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului, a neînţelegerilor care au existat cu privire la recunoaşterea în favoarea intimaţilor a unor grupe superioare de muncă, iar acest acord de mediere a fost semnat deopotrivă de toate părţile contractante, demonstrând manifestarea de voinţă a acestora, având capacitate de dispoziţie, obiectul supus înţelegerii fiind clar determinat, stabilindu-se scopul pentru care a fost încheiat acordul, clauzele contractuale convenite de către părţi, înseamnă că nu există niciun impediment legal de a se pronunţa o hotărâre judecătorească care să consfinţească o asemenea înţelegere a părţilor, mai ales că instanţele judecătoreşti nu au dreptul să analizeze fondul dreptului care a făcut obiectul înţelegerii dintre părţi, materializat prin încheierea acordului de mediere, să stabilească dacă petenţii persoane fizice au dreptul sau nu la recunoaşterea anumitor grupe superioare de muncă, dacă sunt îndeplinite sau nu condiţiile stabilite de HG nr.261/2001, de alte acte normative care reglementează încadrarea salariaţilor în anumite grupe superioare de muncă.
Mai mult chiar, din cuprinsul considerentelor sentinţei reiese că în primă instanţă a avut loc o verificare a dreptului dedus judecăţii care a făcut obiectul încadrării petenţilor- persoane fizice în anumite grupe superioare de muncă, în baza Acordului de Mediere, fără să se ţină seama că instanţa de fond nu era competentă din punct de vedere material să verifice în ce măsură devin aplicabile HG nr.261/2001, alte acte normative aplicabile în domeniul dreptului muncii, conţinutul propriu zis al raportului de expertiză, actele care au stat la baza efectuării acestuia, dacă petenţii persoane fizice pot pretinde sau nu încadrarea în anumite grupe superioare de muncă pe cale judecătorească, depăşindu-şi evident competenţa, limitele cererii cu care a fost învestită constând în pronunţarea unei hotărâri de expedient care să consfinţească înţelegerea părţilor, mai ales că instanţa de fond nu a stabilit în cuprinsul considerentelor existenţa unor clauze de natură să aducă atingere legii şi ordinii publice în ceea ce priveşte Acordul de Mediere, ci, dimpotrivă, a constatat că petenţii intimaţi nu ar avea dreptul la încadrarea de către recurentă în anumite grupe superioare de muncă menţionate în Acordul de Mediere, încălcând dispoziţiile legale în materie, limitele cererii cu care a fost învestită şi implicit competenţa materială.
Astfel, în mod nelegal instanţa de fond a reţinut situaţia de fapt şi a respins cererea privind recunoaşterea grupelor I/a II-a de muncă în raport de Acordul de Mediere fără să ţină seama că în realitate nu avea dreptul să cenzureze conţinutul propriu zis al acordului de mediere încheiat între părţi în ceea ce priveşte dreptul în sine al intimaţilor la încadrarea în anumite grupe superioare de muncă, ci, pur şi simplu, să verifice dacă acordul de mediere îndeplineşte condiţiile de fond şi de formă specifice unui act juridic încheiat de părţile contractante, respectiv capacitatea de a contracta, obiectul acordului, consimţământul părţilor, cauza, inexistenţa unor elemente de natură să nu aducă atingere ordinii şi liniştii publice, ţinându-se seama de disp.art.63 din Legea nr.192/2006 modificată, art.438 şi urm. NCPC.
Susţinerile recurentei în sensul că în cuprinsul considerentelor au fost invocate împrejurări străine de natura cauzei, fiind reproduse texte de lege fără o interpretare a acestora în raport de cauza dedusă judecăţii, înlăturându-se eronat raportul de expertiză fără să se solicite informaţii expertului, părţilor şi că potrivit disp.art.59 alin.2 din Legea nr.192/2006 părţile au dreptul să se înfăţişeze la instanţa judecătorească pentru a solicita pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea lor, având dreptul să apeleze în prealabil la procedura medierii, sunt justificate întrucât, într-adevăr, instanţa de fond şi-a depăşit competenţele, limitele cererii cu care a fost învestită, analizând dispoziţiile legale care reglementează încadrarea salariaţilor în anumite grupe superioare de muncă, iar, în speţă era obligatoriu să se ţină seama în primă instanţă de dispoziţiile sus menţionate care conferă părţilor dreptul de a solicita instanţelor judecătoreşti consfinţirea pe cale judecătorească a înţelegerii în temeiul căreia au fost clarificate neînţelegerile dintre părţi şi nicidecum să se procedeze la analizarea în sine a fondului dreptului care a făcut obiectul acordului de mediere.
Motivele invocate de către recurentă, conform cărora în baza disp.art.59 din Legea nr.192/2006, art.438-441 NCPC judecătorul verifică dacă la momentul încheierii acordului de mediere au fost respectate condiţiile prevăzute de lege pentru întocmirea acordului, dispoziţii aplicabile şi în cazul litigiilor de muncă izvorâte din modalitatea de derulare a raporturilor de muncă, sunt întemeiate deoarece instanţa de fond avea obligaţia să verifice dacă acordul de mediere îndeplineşte condiţiile cumulative specifice unui contract şi nicidecum să analizeze în ce măsură intimaţii au dreptul sau nu la acordarea unor grupe superioare de muncă, dispoziţiile legale aplicabile raporturilor juridice derivând din contractele de muncă încheiate la un moment dat între părţi.
Criticile recurentei în sensul că în baza disp.art.59 din Legea nr.192/2006 acordul de mediere constituie un înscris sub semnătură privată care trebuie să îndeplinească doar condiţiile generale de fond ale unui contract, respectiv capacitatea părţilor, obiectul, consimţământul, cauza, datele de identificare ale părţilor, clauzele înserate în contract, stingerea conflictului, întinderea obligaţiilor asumate de părţi, termenele în care acestea se obligă, judecătorul având doar dreptul să verifice îndeplinirea cumulativă a acestor condiţii, sunt fondate întrucât în condiţiile în care Acordul de Mediere constituie prin însăşi natura sa un contract, instanţele judecătoreşti au obligaţia să verifice pe cale judecătorească dacă acesta îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de dispoziţiile codului civil, ale codului de procedură civilă, referitoare la valabilitatea unui contract sinalagmatic şi nicidecum să procedeze la verificarea în sine a fondului dreptului dedus judecăţii, dacă intimaţii au dreptul să fie încadraţi în grupele superioare de muncă recunoscute de către recurentă.
În raport de aceste considerente, tribunalul, constatând că sentinţa este nelegală, fiind dată cu încălcarea, aplicarea greşită a normelor de drept material, cuprinzând motive străine de natura cauzei prev de disp. art.488 pct.6,8 NCPC , în baza disp.art.496, 498 NCPC, va admite recursul şi va casa în tot sentinţa recurată şi reţinând cauza spre soluţionare cu evocarea fondului, va lua act în baza disp.art. 59, art.61 din Legea nr.192/2006 modificată, art.438-441 NCPC de Acordul de Mediere.” (Tribunalul Prahova, Decizia nr. 1408/2014, portal.just)

Sursa:http://www.legal-land.ro/admisibilitatea-stingerii-pe-calea-medierii-a-litigiului-avand-ca-obiect-constatarea-incadrarii-in-grupa-superioara-de-munca/

Taxa de timbru în medierile de partaje şi moşteniri se înjumătăţeşte

În cazul în care aveţi o neînţelegere cu privire la partajul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei sau o dispută între membrii familiei, asupra dezbaterii unei moşteniri, cea mai avantajoasă formă de soluţionare este medierea.

De ce? 

1. Pentru că, dacă se ajunge la Acordul de mediere, taxa de timbru care urmează să fie plătită, în cazul judecării în Instanţă, se înjumătăţeşte.

2. Prin medierea părţilor, asistată de o a treia persoană(mediatorul) multe dintre reproşurile pe care şi le aruncă cei implicaţi în conflict sunt aplanate deseori, privite dintr-o altă perspectivă şiajungându-se la un comportament cooperant, faţă de cel agresiv, de la începutul medierii. Am învăţat, din situaţiile diferite pe care le-am parcurs, că omul are tendinţa să-i pedepsească pe cei care l-au făcut să se simtă neiubit şi nerespectat, chiar trădat. Şi primul lucru pe care-l poate face este să nu cedeze la nici o rugăminte a acestora/ acestuia (dacă este soţ sau soţie) crezând că astfel îşi exercită puterea asupra lor/ lui/ ei. Ceva de genul: ”ei, lasă că vă arăt eu cine are ultimul cuvânt!”

Când însă mediatorul îl determină să privească lucrurile şi din unghiul de vedere al celorlalţi, al rudelor, al partenerului de viaţă etc. înspre care de obicei se arată cu degetul, ca fiind vinovaţii, fără a Ii se da vreo şansă, apare îndoiala că s-au încercat chiar toate soluţiile aflate la îndemâna lor, pentru a-şi îndeplini fiecare obiectivele în blocajul pe care îl reprezinta un conflict. Şi dacă mediatorul ştie să separe latura emoţională a unei dispute de cea pragmatică, în care toţi au de îndeplinit nişte obiective personale, atunci devine foarte clar că cea mai bună soluţie este cea raţională şi se află chiar în mijlocul opţiunilor pe care ei le găsesc.  Continue reading “Taxa de timbru în medierile de partaje şi moşteniri se înjumătăţeşte” »

Translate this site:

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP - STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR - Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: Contact -Tel:0768.511.900

e-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

carti-de-vizita-mediator1
Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.

Follow Mediator Bucuresti

mai, 2015
L Ma Mi J V S D
« Apr   Iun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Intrebarea mediatorului:

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Articole recente